Beroias 47 - Thrakomakedones 136 76 - Athens Tel.: +30 210 2432663, Fax: +30 210 2433067